CK1 shutdown in Whyalla

 
CK1 shutdown in Whyalla by bukk05